Polityka prywatności

 1.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Administrator serwisu www.grupabmk.pl szanuje Twoją prywatność.

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.monikabartodziejska.pl, zwanego dalej Serwisem Internetowym.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie www.monikabartodziejska.pl jest Monika Bartodziejska Fotografia. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprowicza 4a, 83-010 Straszyn NIP: 6040212711 , REGON 383327253
  3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
  4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenie, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym aktami prawa wspólnotowego.
  5. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Użytkownikami.
  6. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Są przetwarzane także w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, telefonicznego przez Grupę BMK sp. z o.o lub podmioty z nim współpracujące (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Serwis wykorzystuje dane z formularza także do przesyłania Użytkownikom informacji o przedsiębiorstwie Administratora i świadczonych przez niego usługach ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego Użytkownik podaje następujące dane:
  1. a) imię i nazwisko
  2. b) adres e-mail
  3. c) numer telefonu
  1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej www.monikabartodziejska.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  2. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w formularzu kontaktowym uniemożliwi kontakt z Użytkownikiem.
  3. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu www.monikabartodziejska.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (pomioty przetwarzające – m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy – płatności elektroniczne i bankowe).
  4. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych obszarach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy – dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
  2. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.
  3. Serwis używa plików cookies – są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  2. b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  3. c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, szczególnie w sieci Google
  1.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane także przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  5. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics (http:www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html)
  6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika przy korzystaniu z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.monikabartodziejska.pl . W formularzu należy podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
  9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  10. Użytkownik posiada prawo do:
  1. a) Prawo cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO: cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody, nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
  2. b) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO: Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych szczególnie z jego sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienia korzystania z Serwisu, badania satysfakcji. Rezygnacja w formie e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, dane te zostaną usunięte.
  3. c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna art. 17 RODO: Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w wywiązaniu się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administrator.
  4. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO: Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie wiązało się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania; gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, prawa i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
  5. e) prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO: Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo do uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskać kopię swoich danych osobowych
  6. f) prawo do sprostowania danych – postawa prawna art. 16 RODO: Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej, wskazany w zakładce KONTAKT.
  7. g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
  3. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie na adres e-mail wskazany w zakładce KONTAKT.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  5. Administrator zastrzega prawo do zmian w Polityce Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwód Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały.
  6. Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące i zaleca zapoznanie się przez Użytkownika z  politykami prywatności i regulaminami tych stron.
  7. W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.